Hulp nodig bij vergelijken?

Bel ons

035 685 7888


Whatsapp ons

Tussen 09:00 en 18:00 kun je met ons Whatsappen

App ons op 035 685 7888 en stel direct je vraag!

Chat met ons

Tussen 09:00 en 18:00 kun je met ons chatten

Klik rechtsonder op de chat knop en stel direct je vraag!

Mail ons

Je kunt ons via het contactformulier een e-mail sturen. Klik op onderstaande knop om naar het contactformulier te gaan.

Naar contactformulier

De in de Bemiddelingsvoorwaarden met hoofdletter geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 • Vergelijkdirect.com: Vergelijkdirect.com is een handelsnaam van TLG Media B.V. gevestigd te Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64871819. Voor het gemak noemen wij onzelf ook wij, ons etc. in deze Bemiddelingsvoorwaarden.
 • Verzekeraar: de financiële instelling op het gebied van fietsverzekeringen waarmee je door bemiddeling van Vergelijkdirect.com een Overeenkomst aangaat.
 • Account: de online omgeving (https://mijn.vergelijkdirect.com/) die aan jou ter beschikking wordt gesteld met als doel producten te vergelijken en contractdata te beheren. Deze informatie kan worden geraadpleegd door in te loggen in het account met een geldig e-mailadres en wachtwoord. Vanuit de Account kunnen ook andere producten worden vergeleken.
 • Bemiddelingsovereenkomst: de Bemiddelingsvoorwaarden zoals in dit document zijn weergegeven en van toepassing zijn op de bemiddelingsovereenkomst die jij met ons sluit.
 • Dienst / Dienstverlening: de mogelijkheid tot vergelijking van verschillende Verzekeraars en de mogelijkheid om via onze Website een fietsverzekering af te nemen.
 • Klant: de natuurlijke persoon (consument) of de rechtspersoon die via onze Website gebruik maakt van onze Dienstverlening. Voor het gemak noemen wij de Klant in deze Voorwaarden gewoon jij, je, jou etc. Dat is wel zo persoonlijk en gemakkelijk.
 • Polisvoorwaarden: De voorwaarden de van toepassing zijn op de overeenkomst tussen jou en de verzekeraar. Deze worden voor het afsluiten van de fietsverzekering aan je getoond. Hiermee dien je vooraf (voor het daadwerkelijk afsluiten van de betreffende fietsverzekering) akkoord te gaan.
 • Product: alle te leveren verzekeringen van Verzekeraars die via Vergelijkdirect.com worden aangeboden aan de Klant.
 • Website: Vergelijkdirect.com en eventuele subdomeinen (bijvoorbeeld https://mijn.vergelijkdirect.com).

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid van de Bemiddelingsvoorwaarden

 • Op het gebruik van de Website, op onze dienstverlening, de overeenkomst tussen jou en vergelijkdirect.com en leveringen van Vergelijkdirect.com zijn deze Bemiddelingsvoorwaarden van toepassing.
 • Wij wijzen afwijkende bepalingen of voorwaarden die Klant zelf hanteert of wil hanteren altijd af.
 • Wij kunnen andere partijen inschakelen om de overeenkomst tussen jou en Vergelijkdirect.com uit te voeren.

ARTIKEL 3. Hoe komt de bemiddelingsovereenkomst tot stand

 • De bemiddelingsovereenkomst tussen ons komt al tot stand door het gebruiken van de Website en door via onze Website een verzekering af te sluiten.
 • Daarnaast komt er ook en overeenkomst tot stand tussen jou en een Verzekeraar . Elke Verzekeraar kan voorwaarden stellen aan de totstandkoming van die overeenkomst. Wij hebben geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming van die overeenkomst en dat is iets tussen jou en de Verzekeraar.
 • Als je via onze Website een verzekering afsluit, of hiertoe een aanvraag doet, moet je ook akkoord gaan met de Polisvoorwaarden van die Verzekeraar.
 • Wij zijn uitsluitend een bemiddelaar en helpen slechts bij het afsluiten van een verzekering. Wij dragen daarom zelf geen zorg voor de levering, uitvoering, kwaliteit van de dienstverlening van Verzekeraar. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid en/of de volledigheid van de informatie die de Verzekeraars aan ons doorgeven om te vermelden op onze Website.
 • Via onze Website sluit je een overeenkomst op afstand. Hierbij horen een aantal wettelijke verplichtingen waar wij, maar ook de Verzekeraar zich aan moet houden.  Dit zijn onder andere, maar niet beperkt tot; Informatieplicht en bijvoorbeeld het herroepingsrecht.

ARTIKEL 4. Wat wij doen

 • Onze Dienst stelt je in staat om eenvoudig en overzichtelijk na het doorlopen van een aantal stappen, een keuze uit een aantal Verzekeraars te maken. Wij geven een objectief overzicht van de keuze in Verzekeraars op bijvoorbeeld aanbod en prijs. Daarnaast kun je direct een Verzekering afsluiten via onze website of direct op de website van een Verzekeraar een Verzekering afsluiten.
 • Via onze Website en Dienst krijg je de mogelijkheid om persoonlijke gegevens in te voeren. Op basis van deze gegevens wordt er een overzicht gemaakt van de beschikbare Verzekeraars, prijzen en aanbiedingen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je invult. Het overzicht van Verzekeringen is in zijn geheel afhankelijk van deze ingevulde gegevens. Het is soms mogelijk dat wij vooraf gegevens invullen, omdat je al bekend bij ons bent, maar deze hebben slechts een indicatief karakter en je bent zelf verantwoordelijk voor deze gegevens en je moet ze nog een keer goed doorlopen.
 • Wij zijn verplicht om medewerking te verlenen bij het afsluiten van een Verzekering. Wij geven hierbij de gegevens van jou, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst, door aan de verzekeraar bij wie je een verzekering wenst af te sluiten.
 • Als het niet lukt om de gegevens door te geven of als het ons niet lukt om te helpen bij het afsluiten van een verzekering, dan zullen wij dit tijdig aan jou melden.
 • Er wordt wel van jou verwacht dat je het makkelijk maakt om en verzekering af te sluiten, door bijvoorbeeld alle gegevens goed in te vullen, en extra gegevens door te geven mochten wij of een verzekeraar daarom vragen.

ARTIKEL 5. Prijzen en informatie

 • Het gebruik van onze Dienst (Dienstverlening) is geheel zonder kosten. Als je uiteindelijk een verzekering afsluit, ben je enkel de (afsluit)kosten en eventuele kosten van de Verzekering zelf verschuldigd. De kosten voor een Verzekering kunnen ook per maand, per jaar of bijvoorbeeld per drie maanden worden gerekend. Wanneer je een Verzekering afsluit op onze website dan zijn de op onze Website getoonde premies afkomstig van de Verzekeraars. Alle premies zijn inclusief assurantiebelasting en poliskosten, en onder voorbehoud van wijzigingen en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.
 • Wij zijn afhankelijk van de Verzekeraars voor de juiste prijzen en premies. Wij doen ons uiterste best om de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en te actualiseren.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan je mag aannemen dat deze prijzen en premies kennelijk onjuist zijn.  Dat gaat om prijzen en premies die voor de aangeboden verzekering veel te hoog of veel te laag zijn. Zie je een prijs of premie die niet kan kloppen, dan kun je dit altijd aan ons doorgeven.

ARTIKEL 6. Herroepingsrecht bij Verzekeringen

 • Voor Verzekeringen kan een herroepingsrecht gelden, je kunt dan binnen 14 dagen na aanvragen van een verzekering nog van de verzekering af. Er zijn uitzonderingen waarbij dit niet kan.  Als je van dit recht gebruik wil maken en dit ook kan, dan moet je je richten tot de Verzekeraar. Over het van toepassing zijn van dit recht word je door de Verzekeraar geïnformeerd.

ARTIKEL 7. Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die wij van jou krijgen, worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bemiddelingsovereenkomst. Dat is bijvoorbeeld de bestelling afhandelen en zorgen dat de verzekeraar de juiste gegevens ontvangt. Daarnaast kunnen wij jou informatie sturen over soortgelijke producten en diensten.
 • Wij zullen de persoonsgegevens verwerken zoals de geldende wet- en regelgeving dat voorschrijft.
 • Wij zorgen voor een adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. Verdere informatie over persoonsgegevens, de verwerking daarvan en over beveiliging, vind je in onze privacyverklaring.

ARTIKEL 8. Intellectueel eigendom

 • Alles wat je op onze site ziet, maar ook de software en dergelijk behoort tot het intellectueel eigendom van Vergelijkdirect.com en/of de Verzekeraars. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Vergelijkdirect.com en/of de Verzekeraars.
 • Informatie die je opslaat of verwerkt via de Website en Dienst is en blijft eigendom van jou. Wij krijgen op die informatie een zogenaamd beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Je kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de overeenkomst tussen ons te beëindigen of de intrekking schriftelijk aan ons bekend te maken.
 • Onder het beperkte gebruikersrecht zoals in artikel 8.2 valt ook het recht om de data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze data is op geen enkele wijze te herleiden naar jou als persoon.
 • Als je informatie stuurt naar Vergelijkdirect.com, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft je ons daarmee een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken voor de Dienst.

ARTIKEL 9. Aansprakelijkheid

 • Je begrijpt dat Vergelijkdirect.com alleen bemiddelt in de totstandkoming van de overeenkomst tussen jou en de Verzekeraar. Vergelijkdirect.com is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst die je sluit met de verzekeraar. Wij zijn namelijk geen partij bij die overeenkomst.
 • Vergelijkdirect.com biedt geen garantie met betrekking tot de veiligheid van de website en/of eventuele datalekken en kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van de website.

ARTIKEL 10. Klachten

 • Op de overeenkomst tussen jou en Verggelijkdirect.com is het Nederlands recht van toepassing. Klachten en geschillen met betrekking tot de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst, kunnen binnen bekwame tijd worden voorgelegd aan:com
  T.a.v. de directie
  Oostergracht 13
  3763LX Soest

Als onze oplossing niet bevredigend is, kun je je wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag (telefoon 070 333 8 999)

ARTIKEL 11. Duur en beëindiging

 • De bemiddelingsovereenkomst die wij met jou aangaan, duurt zolang je gebruik maakt van onze Dienstverlening en indien aan alle verplichtingen volgens de bemiddelingsovereenkomst is voldaan.
 • De afgesloten Verzekeringsovereenkomst loopt zolang door als dat je met de Verzekeraar bent overeengekomen. Soms wordt deze stilzwijgend verlengd. Door beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst wordt de overeenkomst met de Verzekeraar niet beëindigd.

ARTIKEL 12. Wijzigingen Bemiddelingsvoorwaarden

 • Wij houden ons het recht voor om deze Bemiddelingsvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 • De wijzigingen gelden ook voor overeenkomsten tussen jou en Vergelijkdirect.com met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per email. Wij raden je aan de Bemiddelingsvoorwaarden af en toe door te lezen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd, omdat deze weinig invloed en gevolgen hebben.
 • Als je een wijziging toch niet wilt accepteren, kun je tot de datum waarop de nieuwe Bemiddelingsvoorwaarden van kracht worden de overeenkomst tussen jou en Vergelijkdirect.com ontbinden.

ARTIKEL 13. Slotbepalingen

 • Op de overeenkomst tussen jou en Vergelijkdirect.com is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders bepalen, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de bedoelde overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij gevestigd zijn.
 • Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst die wij hebben of uit de Bemiddelingsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en Bemiddelingsvoorwaarden aan. Wij zullen samen met jou ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen wordt gedacht.

CONTACTGEGEVENS

Mocht je na het lezen van onze Bemiddelingsvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen  hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e­mail contact met ons op.